Du är här: Hem/Om oss/Stadgar
Lyssna

Stadgar

Gäller från 2016-06-27

§ 1

Ändamål

Arbetslöshetskassan Vision ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.

Firma

A-kassans namn är Arbetslöshetskassan Vision.

§ 2

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är begränsat till anställda i Sverige som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter.

Vidare ingår anställda vid Vision och Arbetslöshetskassan Vision.

§ 3

Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Ansökan och arbetslöshetsersättning  

Ansökan om ersättning görs på det sätt som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Utbetalning av ersättning sker på det sätt som a-kassan bestämmer.

§ 5

Avgiften

Medlemmen ska betala en fastställd avgift för varje kalendermånad. Vid utträde ska han eller hon betala avgiften till och med utträdesmånaden.

Styrelsen beslutar om budget, medlemsavgift och när och hur avgifterna ska betalas.

§ 6

Försummad avgiftsbetalning

Den medlem som inte har betalat fastställda avgifter eller uttaxerade belopp vid utgången av andra månaden efter den månad avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur a-kassan efter den tiden.

Om det finns särskilda skäl kan styrelsen besluta, att den som inte har betalat fastställda avgifter eller uttaxerade belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen består av sex ledamöter och sex suppleanter.

Ordinarie föreningsstämma väljer fyra ledamöter och deras suppleanter. Mandatperioden för dessa är fyra år.

En ledamot och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Utöver detta ska det finnas en arbetstagarledamot och dennes suppleant enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Mandatperioden för dessa får inte vara längre än fyra år.

Styrelseledamot och suppleant ska vara bosatta i Sverige, om inte IAF i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig eller försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot. Föreningsstämman får endast välja den som är medlem i Arbetslöshetskassan Vision till styrelseledamot eller suppleant.

Lämnar en ledamot styrelsen under mandatperioden kallas den suppleant som står näst i tur. Denne är ledamot fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma då fyllnadsval hålls för den tid som återstår av mandatperioden. Samma gäller för revisorer och ledamöter i valberedningen.

Statens representant är undantagen denna ordning.

A-kassan ska ha tre revisorer, varav en auktoriserad. För dessa ska det finnas tre personliga suppleanter, varav en auktoriserad. Föreningsstämman väljer revisorerna och mandatperioden för dessa är fyra år.  

A-kassan ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter varav en ska vara sammankallande. Föreningsstämman väljer valberedningen och mandatperioden är fyra år.

§ 8

Föreningsstämma

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Efter begäran av a-kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma hålls vid en senare tidpunkt ett visst år.

Den ordinarie stämman fattar beslut om:

  1. resultat- och balansräkningen,
  2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  3. information om förutsättningar avseende budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
  4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska hållas enligt § 7,
  5. val av revisorer och suppleanter, om sådant val ska hållas,
  6. val av valberedning, om sådant val ska hållas,
  7. övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

Motioner till ordinarie föreningsstämma ska ha kommit till styrelsen senast den sista december kalenderåret innan föreningsstämman ska hållas. Motionen ska vara skriftlig och personligen undertecknad.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt. Extra stämma ska även hållas när revisorerna eller minst en fjärdedel av ombuden begär det. Begäran ska ske skriftligen och med angivet skäl.

§ 9

Ombudsval

Medlemmarna har rätt att besluta i a-kassans angelägenheter vid föreningsstämman, där de representeras av 20 valda ombud.

Mandatperioden för ombuden är två år. Val av ombud ska ske på det sätt som framgår av bilagan till dessa stadgar.

§ 10

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelandenn

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska meddelas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämman senast en vecka före stämman.

Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen till varje ombud och på a-kassans hemsida. Av kallelsen framgår vilka ärenden som ska förekomma på stämman. Om stämman ska behandla förslag till ändring av a-kassans stadgar ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Vi informerar våra medlemmar om andra meddelanden på samma sätt som ovan angetts.

§ 11

Stadgeändring

Förslag till ändring av a-kassans stadgar kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte läggs fram av styrelsen, lämnas in skriftligen på det sätt och inom den tid som anges i § 8.

Det är styrelsens uppdrag att skriva yttrande över förslag till stadgeändring som har kommit in. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen har haft tillfälle att yttra sig om det.

Föreningsstämman kan bara besluta om en ändring av stadgarna om tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade godkänner ändringen.

Bilaga

Regionindelning, nominering av ombud, antal ombud och valordning av ombud till föreningsstämma för Arbetslöshetskassan Vision.

Regionindelning

Vid val av ombud används den regionala indelningen i Vision, som består av sju regioner. De är Norr, Mitt, Västerås, Stockholm, Sydost, Syd och Väst. Det är medlemmens hempostnummer som avgör vilken region han eller hon tillhör. Varje region är en valkrets.

Antal ombud

20 ombud ska väljas till Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma.

Ombuden fördelas mellan regionerna i förhållande till regionernas medlemsantal den 30 juni året före ett val av ombud sker. Ingen region får ha fler än fem och ingen färre än ett ombud. För varje ombud utses två suppleanter. Dessa kallas i ordning efter röstetal om ordinarie ombud har fått förhinder.

Valordning för ombudsval

Samtliga medlemmar är behöriga att väljas till föreningsstämman.

Val av ombud till ordinarie föreningsstämma sker vartannat år enligt § 9 i a-kassans stadgar.

Information om nominering, val och lösenord skickas till medlemmarna per post. I informationen anges hur medlemmen ska gå till väga för att på a-kassans hemsida nominera och välja ombud. De nominerade presenteras sedan på a-kassans hemsida. När valet är avgjort presenteras även resultatet där.

Samtliga medlemmar från respektive region ska ha möjlighet att delta i valet.

Till ombud respektive suppleanter utses de som får högsta röstetal bland kandidaterna inom regionen. Vid lika röstetal avgör lotten.

Mandatperioden för ombud och suppleanter börjar vid ordinarie föreningsstämma och varar fram till ordinarie föreningsstämma två år senare.

Om ett ombud eller en suppleant går ur a-kassan eller flyttar från den region för vilken han eller hon har valts upphör mandatet.

Kallelse till valen ska ske genom annonsering i de tidningar och på det sätt som fastställts av föreningsstämman samt på a-kassans hemsida.

 
Senast uppdaterad: 2018-07-03