Du är här: Hem/Om oss/Stämma/Protokoll
Lyssna

Protokoll

Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma 2015

Tid och plats:

Torsdagen den 19 maj  2016 klockan 13.00 – 15.00 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Närvarande:

Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister var vår gästföreläsare och inledde stämman. Hon pratade om socialförsäkring från föräldrapenning till pension ur ett jämställdhetsperspektiv.  

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Ove Jansson, hälsade närvarande ombud samt närvarande gäster välkomna samt förklarade Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma öppnad.

§ 2 Upprop

Styrelsens ordförande genomförde upprop av stämmoombuden. 

Stämman representerades av 11 anmälda ombud av 20 möjliga, bilaga 1.

§ 3 Fråga hur stämman kallats i behörig ordning

Stämman beslutade enhälligt att stämman kallats i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5 Val av ordförande för stämman

Thomas Dahl på Vision, föreslogs till ordförande för stämman.

Stämman beslutade enhälligt att utse Thomas Dahl till ordförande för stämman.

§ 6 Val av sekreterare för stämman

Jenny Tidgren, Arbetslöshetskassan Visions styrelsesekreterare, föreslogs till sekreterare för stämman.

Stämman beslutade enhälligt att utse Jenny Tidgren till sekreterare för stämman.

§ 7 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Peter Jansson och Liselotte Ehn föreslogs som protokolljusterare samt rösträknare.

Stämman beslutade enhälligt att utse ombuden Peter Jansson och Liselotte Ehn till protokolljusterare tillika rösträknare för stämman.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2015

Styrelsens ordförande föredrog Arbetslöshetskassan Visions förvaltningsberättelse, ingår i årsredovisning för år 2015.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa styrelsens förvaltningsberättelse samt lägga den till handlingarna, bilaga 3.

§ 9 Revisorernas revisionsberättelse för år 2015

Bo Bergsten, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas revisionsberättelse, ingår i årsredovisningen för år 2015.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa revisorernas revisionsberättelse samt lägga den till handlingarna, bilaga 3.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015

Styrelsens ordförande föredrog Arbetslöshetskassan Visions resultat- och balansräkning, ingår i årsredovisningen för år 2015.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen samt lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna, bilaga 3.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren för år 2015    

Revisorerna föreslog att stämman beviljar styrelsen och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för år 2015.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Stämmans ordförande framförde ett tack till styrelsen och all personal för ett väl utfört arbete.

§ 12 Disposition av medel

Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till disposition av medel avseende 2015 års resultat.

Stämman beslutade enhälligt att 2015 års underskott ska föras över till balanserat överskott, eget kapital, bilaga 4.

§ 13 Arvoden 2016

§ 13 a Arvode till ledamöter och suppleanter i a-kassestyrelsen samt förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter

Stämmans ordförande föredrog valberedningens förslag till arvoden för år 2016.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa valberedningens förslag, bilaga 5.

§ 13 b Arvode till valberedningen

Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till arvode för år 2016.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa styrelsens förslag, bilaga 6.

§ 14 Ekonomisk information

Styrelsens ambition är att hålla kvar vid dagens nivå på medlemsavgiften.

§ 15 Förslag stadgeändringar

Stämmans sekreterare redogjorde för förslaget till stadgeändringar.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna och fastställa förslaget, bilaga 7 och 8.

§ 16 Fyllnadsval styrelsesuppleant

Valberedningens ordförande redogjorde för alla nominerade samt för sitt förslag till suppleant i styrelsen, bilaga 9 och 10.

Stämman beslutade enhälligt att utse Thomas Lund i enlighet med valberedningens förslag till andre suppleant. 

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 17 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2016 års stämma avslutad.

Senast uppdaterad: 2016-06-08