Du är här: Hem/Om oss/Stämma/Protokoll
Lyssna

Protokoll

Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma 2017

Tid och plats:     

Tisdagen den 9 maj 2017 klockan 13.00 – 15.00 i Visionssalen, Visions förbundshus, Kungsgatan 28 A i Stockholm.

Närvarande:     

Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

Soledad Grafeuille var vår gästföreläsare. Hon är huvudsekreterare i regeringens utredning kring arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag.

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Ove Jansson, hälsade närvarande ombud samt närvarande gäster välkomna samt förklarade Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma öppnad.

§ 2 Upprop

Styrelsens ordförande genomförde upprop av stämmoombuden.  

Stämman representerades av 16 anmälda ombud av 20 möjliga, bilaga 1.

§ 3 Fråga hur stämman kallats i behörig ordning

Stämman beslutade enhälligt att stämman kallats i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5 Val av ordförande för stämman

Thomas Dahl på Vision, föreslogs till ordförande för stämman.

Stämman beslutade enhälligt att utse Thomas Dahl till ordförande för stämman.

§ 6 Val av sekreterare för stämman

Jenny Tidgren, Arbetslöshetskassan Visions styrelsesekreterare, föreslogs till sekreterare för stämman.

Stämman beslutade enhälligt att utse Jenny Tidgren till sekreterare för stämman.

§ 7 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Marie Holmgren och Jan-Olov Jansson föreslogs som protokolljusterare samt rösträknare.

Stämman beslutade enhälligt att utse ombuden Marie Holmgren och Jan-Olov Jansson till protokolljusterare tillika rösträknare för stämman.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2016

Styrelsens ordförande föredrog Arbetslöshetskassan Visions förvaltningsberättelse vilken ingår i årsredovisning för år 2016.

Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förvaltningsberättelse samt lägga den till handlingarna, bilaga 3.

§ 9 Revisorernas revisionsberättelse för år 2016

Sten Öberg, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas revisionsberättelse vilken ingår i årsredovisningen för år 2016.

Stämman beslutade enhälligt att fastställa revisorernas revisionsberättelse samt lägga den till handlingarna, bilaga 3.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016

Styrelsens ordförande föredrog Arbetslöshetskassan Visions resultat- och balansräkning vilken ingår i årsredovisningen för år 2016.

Ett tryckfel har inträffat vilket berör not 11 och gäller avsättning till pensionsstiftelsen. Rätt summa är 52 379 tkr och inte 2 379 tkr.

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen samt lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna, bilaga 3.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2016   

Revisorerna föreslog att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Stämmans ordförande framförde ett tack till styrelsen och all personal för ett väl utfört arbete.

§ 12 Disposition av medel

Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till disposition av medel avseende 2016 års resultat.

Stämman beslutade enhälligt att 2016 års underskott ska föras över till balanserat överskott, eget kapital, bilaga 4.

§ 13 Arvoden 2017

§ 13 a Arvode till ledamöter och suppleanter i a-kassestyrelsen samt förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter

Stämmans ordförande föredrog valberedningens förslag till arvoden för år 2017.
Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag, bilaga 5.

§ 13 b Arvode till valberedningen

Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till arvode för år 2017.
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag, bilaga 6.

§ 14 Ekonomisk information

Ove Jansson, styrelsens ordförande, informerade om de utmaningar som vi står inför med nya IT-satsningar och de investeringskostnader som följer med anledning av det. Styrelsens ambition är att hålla kvar vid dagens nivå på medlemsavgiften.

§ 15 Val styrelse

Stämmans ordförande frågade stämman om något annat förslag fanns än valberedningens och därefter fattades beslut genom acklamation bilaga 7 och 8.

Stämman beslutade enhälligt att utse styrelsen enligt valberedningens förslag.   

§ 16 Fyllnadsval av auktoriserad revisor

Tidigare vald auktoriserad revisor har slutat hos Pwc varför suppleant gått upp till ordinarie.

Stämman beslutade enhälligt att utse auktoriserad revisor från Pwc enligt förslag, bilaga 9.

§ 17 Övriga frågor

Ove Jansson tackade de ledamöter som nu lämnar styrelsen.  

§ 18 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2017 års stämma avslutad.

Senast uppdaterad: 2017-11-18