Du är här: Hem/Villkor/Om det blir fel
Lyssna

Om du får för mycket pengar

En stor del av ersättningen som betalas ut består av statsbidrag. När vi betalar ut ersättning utövar vi myndighet. Därför måste vi utreda våra medlemmars rätt till ersättning.

Det är därför vi måste göra en utredning om något tyder på att du fått för mycket ersättning från oss. Ska du betala tillbaka ersättning måste vi i vår tur betala tillbaka ersättningen till staten.

Du kan bli skyldig att betala tillbaka

Om du får ersättning från oss som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Ersättning som har betalats ut fel till dig ska du betala tillbaka om:

  • det är du som har orsakat att pengarna betalats ut fel, oavsett om du inte förstått att du inte hade rätt till pengarna.
  • det inte är du som har orsakat att pengarna betalats ut fel, om du insett eller borde ha insett att du inte hade rätt till pengarna.

Det finns en annan situation där du också kan bli skyldig att betala tillbaka ersättning till oss. Om du först får ersättning från a-kassan under en period som du då har rätt till, men i efterhand kommer överens med din tidigare arbetsgivare om ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för perioden ska du betala tillbaka ersättningen som du har fått för perioden.

I vissa fall kan vi besluta om att du inte behöver betala en del av beloppet eller hela beloppet, det kallas att du befrias från återbetalningsskyldighet. Den möjligheten måste vi använda restriktivt. Det kan bli aktuellt om du till exempel genomgår en skuldsanering.

Om du lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss

Vår styrelse eller kassaföreståndare ska utesluta den som medvetet eller grovt vårdslöst lämnar eller låter bli att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss, om uppgifterna har betydelse för personens rätt till medlemskap eller ersättning. Om särskilda skäl talar emot en uteslutning ska styrelsen istället frånkänna personen från ersättning.

Om du skulle bli utesluten är du inte längre med i a-kassan och du kan inte längre få ersättning från a-kassan. Du kan gå med i en a-kassa igen, men då måste du vara medlem i tolv månader och dessutom uppfylla ett arbetsvillkor innan du kan få ersättning.

Om du skulle bli frånkänd ersättning betyder det att du inte kan få ersättning under minst 45 och högst 195 dagar. Innan du sedan kan få ersättning igen ska du arbeta under 80 dagar.

Ibland måste vi polisanmäla

Den som medvetet (med uppsåt) lämnar felaktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för att ersättning från a-kassan betalas ut fel kan dömas för bidragsbrott. Den som lämnar sådana uppgifter genom att vara grovt oaktsam kan istället dömas för vårdslöst bidragsbrott. Brotten kan ge fängelse. Det räcker med att det är fara för att ersättning från oss betalas ut fel, det krävs inte att några pengar har betalats ut.

Vi måste polisanmäla om vi misstänker att någon har begått bidragsbrott. Den som innan några pengar har betalats ut fel frivilligt rättar sina uppgifter så att inga pengar betalas ut fel kan slippa polisanmälan. Det gäller bara om han eller hon rättar uppgifterna innan a-kassan har meddelat att utredning pågår.

Vi kan också polisanmäla i andra fall, till exempel om vi anser att någon gjort sig skyldig till bedrägeri eller urkundsförfalskning.

Ibland måste vi meddela andra myndigheter

Om vi skulle misstänka att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, eller en kommun felaktigt har betalat ut ersättning, bidrag eller studielån till en person måste vi meddela den myndigheten, enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Om du ska betala tillbaka – betala i tid

Om du ska betala tillbaka ersättning till oss får du ett skriftligt beslut. I beslutet står när vi senast ska ha fått pengarna. Beslutet gäller omedelbart. Om ersättningen som du ska betala tillbaka ursprungligen betalades ut till dig 2 mars 2009 eller senare måste vi ta ut ränta om du inte betalar i tid. Kontakta oss om en eventuell avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet i tid!

Vi får en skuld till staten för de pengar som du ska betala tillbaka till oss. Vi vill inte höja medlemsavgiften för andra medlemmar för att finansiera sådana skulder. Vår tillsynsmyndighet IAF kräver dessutom att vi driver in pengarna. Därför driver vi in våra egna fordringar. Om du inte betalar i tid kan indrivningen betyda kostnader för dig. Vi följer naturligtvis god inkassosed.

Missnöjd med beslutet?

Om du tycker att beslutet om återbetalning är fel kan du begära omprövning av beslutet. Om du också tycker att omprövningsbeslutet är fel kan du överklaga beslutet till domstol. Tänk på att begära omprövning i tid och att överklaga i tid.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 46, 49, 61, 68, 68 a, b, c, d, e, §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), 37 § lagen om (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK), bidragsbrottslagen och brottsbalken.

Senast uppdaterad: 2017-03-19