Du är här: Hem/Villkor/Företagare/Upphöra med företaget?
Lyssna

Huvudregel: du måste ha upphört med verksamheten

För att ha rätt till ersättning från a-kassan som företagare ska du enligt huvudregeln:

 • ha lagt företaget vilande (det får inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten) eller
 • ha upphört definitivt med verksamheten

Oavsett om du väljer att upphöra med företaget tillfälligt eller definitivt, kan du ha rätt till ersättning om du väljer att hyra ut delar av rörelsen:

 • mark eller lokal, eller
 • inventarier eller lokal.

Om du däremot hyr ut hela rörelsen, det vill säga både mark och lokal respektive både inventarier och lokal, så har du i normalfallet inte rätt till ersättning.

Lägga ditt företag vilande

Du kan ha rätt till ersättning så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Nödvändiga åtgärder som vidtagits på grund av oförutsedda händelser som tekniska störningar, extrem väderlek eller annat som force majeure räknas inte som åtgärder. Arbetsinsatsen ska vara begränsad och inte i egentlig mening hindra dig från att stå till arbetsmarknadens förfogande eller att utföra annat arbete. Det görs ingen skillnad på om upphörandet är definitivt eller tillfälligt.

Du kan få ersättning vid flera uppehåll i näringsverksamheten. För att inte snedvrida konkurrensen finns en väntetid. Regeln får bara användas om det förflutit minst fem år sedan du eller någon närstående återupptog näringsverksamheten.

Att lägga företaget vilande innebär att:

 • ingen verksamhet bedrivs av vare sig dig eller någon annan i företaget (undantag: redovisning och andra åtgärder som myndigheter kräver)
 • det inte förekommer produktion av varor eller tjänster
 • inga inköp görs
 • försäljning inte förekommer (undantag: skyddsåtgärder för att förhindra att egendom förstörs)
 • ingen marknadsföring sker av varken företaget eller dess produkter
 • du ska söka och vilja ta arbete, söka annat arbete aktivt och på övriga sätt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Tänker du återuppta verksamheten i ett vilande företag? Då bedöms du ha påbörjat verksamhet så fort du gör något av det som inte får göras i ett vilande företag. I så fall är inte företaget vilande längre. Då kan du inte få ersättning förrän du upphör definitivt med verksamheten.

Upphöra med verksamheten

Du kan alltid istället upphöra definitivt med verksamheten. De flesta upphör definitivt genom att sälja (sin del av) företaget till någon utomstående, eller genom att avveckla företaget.

Du har definitivt upphört med verksamheten när du inte längre utövar något av de tre kriterierna som kännetecknar en företagare i arbetslöshetsförsäkringen:

 • du äger inte längre din del i företaget och
 • du arbetar inte längre i företaget, och
 • du har inte längre väsentligt inflytande över företaget.

Får du erbjudande av den nya ägaren att arbeta i företaget? Kontakta oss för mer information innan du tackar ja.

Om du är företagare i enligt försäkringens regler och sedan överlåter din verksamhet, men fortsätter att arbeta i verksamheten eller fortfarande har ett väsentligt inflytande över den, så är du även efter överlåtelsen företagare. För att skilja dig helt från företaget räcker det inte med att du avyttrar verksamheten, du får inte heller arbeta kvar i verksamheten eller ha väsentligt inflytande över den efter avyttrandet.

Ska du sälja företaget krävs normalt följande för att du ska anses ha upphört definitivt med företaget:

 • Enskild firma

  Avregistrering hos Bolagsverket, F-skatten ska återkallas hos Skatteverket, eventuella tillstånd från myndigheter (t.ex. trafiktillstånd, serveringstillstånd) ska återkallas, du ska lämna lokal (om du inte arbetat från hemmet), inventarier och tillgångar ska vara sålda, och avtal ska ha upphört.
 • Handelsbolag/kommanditbolag

  Din andel ska vara såld, du ska ha avregistrerats som bolagsman/kommanditdelägare/komplementär hos Bolagsverket och någon annan ska ha trätt i ditt ställe som bolagsman/kommanditdelägare/komplementär.
 • Aktiebolag

  Dina aktier ska ha sålts till utomstående, du ska ha avgått som styrelsemedlem (du kan inte ens kvarstå som suppleant).
 • Ekonomisk förening

  Du ska inte längre vara medlem och inte heller sitta med i styrelsen.

Ska du avveckla företaget krävs normalt följande för att du ska anses ha upphört definitivt med företaget:

 • Enskild firma

  Avregistrering hos Bolagsverket, F-skatten ska återkallas hos Skatteverket, eventuella tillstånd från myndigheter (t.ex. trafiktillstånd, serveringstillstånd) ska återkallas, du ska lämna lokal (om du inte arbetat från hemmet), inventarier och tillgångar ska vara sålda, och avtal ska ha upphört.
 • Handelsbolag/kommanditbolag

  Bolaget ska ha avregistrerats hos Bolagsverket, eventuella tillstånd från myndigheter ska återkallas, du ska lämna lokal (om du inte arbetat från hemmet), inventarier och tillgångar ska vara sålda och avtal ska ha upphört.
 • Aktiebolag (konkurs)

  Bolaget ska ha försatts i konkurs.
 • Aktiebolag (frivillig likvidation)

  Någon annan än du själv ska ha utsetts till likvidator, likvidation ska ha inletts.
 • Ekonomisk förening

  Föreningen ska avregistreras hos Bolagsverket, eventuella tillstånd från myndigheter ska återkallas, du ska lämna lokal (om du inte arbetat från hemmet), inventarier och tillgångar ska vara sålda och avtal ska ha upphört.

Fortfarande företagare

Även om du har slutat med all verksamhet i företaget kan vi bedöma att du inte har upphört med företaget. Det kan till exempel vara i följande fall:

 • du äger fortfarande en fastighet som rörelsen bedrivits i,
 • du har kvar värdefulla tillgångar från rörelsen,
 • ackordsförhandlingar pågår,
 • skulder finns fortfarande,
 • du har garantiförbindelser kvar mot tidigare kunder.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är 9, 34-35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03