Jag har ett företag

Som företagare kan du normalt inte få ersättning. Du kan dock få ersättning om du har fått företaget godkänt som ett extraarbete eller som ett deltidsföretag.

Om du inte fått ditt företag godkänt som deltidsföretag eller godkänt extraarbete måste du upphöra med verksamheten definitivt genom att avveckla företaget eller genom att sälja din del för att ha rätt till ersättning. Det finns även möjlighet att få ersättning vid ett uppehåll i verksamheten.

Vid ett tillfälligt uppehåll får ingen verksamhet bedrivas, varken av dig eller någon annan, i företaget. Undantaget är nödvändiga åtgärder på grund av oförutsedda händelser. 

Du har upphört med verksamheten definitivt när du inte längre uppfyller något av följande tre kriterier:

  • äger hela eller delar av företaget,
  • arbetar i företaget,
  • har väsentligt inflytande över företaget.

Alla tre villkoren ska vara uppfyllda för att du ska anses vara företagare. Om vi gör bedömningen att du är företagare har du inte rätt till ersättning.

Vad är näringsverksamhet?

Näringsverksamhet är ett begrepp som Skatteverket använder. Begreppet näringsverksamhet i arbetslöshetsförsäkringen anknyter till 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen – med näringsverksamhet avses alltså förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Hur har företaget upphört?

Om du själv beslutat att upphöra med företaget eller att sälja det kan du komma att stängas av från ersättning om du inte har en godtagbar anledning enligt försäkringens regler. Om du har lagt ner företaget på grund av dålig lönsamhet kan det vara en godtagbar anledning.

Jag har ett företag som extraarbete

Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen.

Extraarbetet i företaget kan godkännas om:

  • du har under minst tolv månader arbetat heltid och samtidigt arbetat i företaget,
  • arbetet i företaget har inte hindrat dig från att ta ett heltidsarbete, och
  • extraarbetet går att hålla isär från ditt huvudsakliga arbete.

När du har fått företaget godkänt som extraarbete

Det finns ingen gräns på hur mycket du får tjäna i ditt företag, men om din inkomst i företaget ökar till mer än 3 060 kronor per vecka, minskas din ersättning med det överstigande beloppet.

Om du arbetar mer i företaget än vad som står i ditt beslut upphör företaget att vara ett godkänt extraarbete. Du betraktas då inte längre som arbetslös och har inte rätt ersättning så länge som du arbetar i företaget.

Det är viktigt att du meddelar oss alla förändringar gällande din inkomst och arbetstid i företaget. På så sätt undviker du att behöva betala tillbaka ersättning.

Jag har ett deltidsföretag och en deltidsanställning

Du kan ha rätt till ersättning, trots att du har ett företag, om företaget kan godkännas som ett deltidsföretag.

Företaget kan godkännas som deltidsföretag om:

  • du under minst sex månader har arbetat deltid som anställd och samtidigt arbetat i företaget,
  • du har arbetat minst 17 timmar per vecka som anställd,
  • du har arbetat högst 10 timmar per vecka i företaget, och
  • din inkomst i företaget har i genomsnitt inte ha varit mer än 3 600 kronor per vecka.

Om du har fått företaget godkänt som extraarbete och börjar arbeta mer i det

Om du arbetar mer i företaget än vad som står i ditt beslut upphör företaget att vara ett godkänt deltidsföretag. Du betraktas då inte längre som arbetslös och har inte rätt ersättning så länge som du arbetar i företaget.

Det är viktigt att du meddelar oss alla förändringar gällande din inkomst och arbetstid i företaget. På så att du undviker att behöva betala tillbaka ersättning.

Företagare eller inte?

Uppdaterad: