Kallelse till stämman

Vi kallar våra valda ombud till en digital föreningsstämma måndagen den 20 maj klockan 13.00.

Vid föreningsstämman kommer följande att behandlas:

  • fastställelse av årsredovisning 2023 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • val av valberedning,
  • förslag till ändringar i föreningsstadgarna 2, 7, 8 §§ samt i bilagan till stadgarna, och
  • övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.

Läs mer

Här kan du se hur stadgarna ser ut idag och de föreslagna ändringarna. 

Blå text = nytt förslag.

Överstruken röd text = föreslås tas bort.

 

Publicerad: