Kallelse till stämma

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 21 maj klockan 13.00 i Westmanska palatset, Wallingatan 2 i Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • fastställelse av årsredovisning 2018 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • information om förutsättningar avseende budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
  • fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor,
  • övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.
Publicerad: