Kallelse till stämman

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 16 maj.

Vid föreningsstämman kommer följande att behandlas:

  • fastställelse av årsredovisning 2022 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • fyllnadsval av suppleant till styrelsen och till valberedningen,
  • övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.
Publicerad: