Från vem kan vi få personuppgifter?

I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig när du ansöker om medlemskap eller ersättning.

När vi enligt lag får och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning kan vi hämta följande uppgifter:

1. Din tidigare a-kassa

När du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med hos oss hämtar vi vissa uppgifter från din gamla a-kassa. Det är uppgifter om ditt medlemskap. Om du söker ersättning hos oss tar vi också emot ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos den tidigare a-kassan. Vi hämtar följande uppgifter.

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • vilket datum du senast inträtt i a-kassan och från vilket datum du har ett obrutet medlemskap i a-kassan,
 • vilket datum du utträtt ur a-kassan och orsaken till utträdet,
 • vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
 • beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd genomsnittlig inkomst per dag, ersättning per dag och genomsnittlig arbetstid,
 • påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 • antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka,
 • antalet förbrukade deltidsveckor,
 • beslut om godkänd bisyssla samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet,
 • beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet,
 • beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med vissa studier och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
 • beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning,
 • senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
 • beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades.

Se 48 e § ALF och 25 a § FALF.

2. Intygsgivare till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare

Vanligtvis begär vi uppgifter direkt från dig. Ibland behöver vi kontakta intygsgivaren, exempelvis din arbetsgivare, för att hämta in uppgifter, till exempel om något intyg saknar information, är missvisande eller om det finns frågetecken om informationen. Vi informerar alltid dig om vi hämtar uppgifter från någon annan än dig.

Se 47 § ALF samt 6 och 25 §§ förvaltningslag (2017:900).

3. Arbetsförmedlingen

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du är registrerad som arbetssökande, deltar i program eller avbrutit ett program från Arbetsförmedlingen. Vi får följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • från och med vilken dag du är anmäld eller avanmäld på arbetsförmedlingen,
 • vilket arbetsmarknadspolitiskt program du anvisats till, omfattningen och tidsperioden för programmet,
 • om du avbrutit programmet.

Se 48 a § ALF och 20 § FALF.

4. Försäkringskassan

 • När du söker och får ersättning från oss får vi uppgifter om ersättning eller annat stöd som Försäkringskassan betalt ut och för vilka perioder. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 • vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 • antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitetsstöd betalats ut,
 • vilket belopp som har betalats ut, och
 • om ett beslut ändrats.
 • uppgift om dina barns födelsedatum för att kunna beslut om eventuell förlängning av ersättningsperioden.

Se 48 c § ALF och 22 § FALF.

5. Skatteverket

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om din inkomst från Skatteverkets beskattningsdatabas så att vi ska kunna beräkna och kontrollera din ersättning från oss. De uppgifter vi får är:

 • uppgift från arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration,
 • identifikationsuppgifter för den som lämnar kontrolluppgift och dig och
 • uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Se 8 d § förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

6. Pensionsmyndigheten


När du har ersättning från oss får vi uppgifter om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten.

 • Namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att du lämnat in ansökan om pension eller annan förmån,
 • vilken pension eller förmån som beviljats
 • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan förmån betalas eller har betalats ut
 • omfattningen av inkomstgrundad ålderspension
 • vilket belopp som betalats ut, och
 • om beslut ändrats, och
 • om uttag av pension har återkallats.

Se 48 c § ALF och 22 a § FALF.

7. Centrala Studiestödsnämnden

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du har sökt eller beviljats studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
 • för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats,
 • vilket studiestöd som har beviljats,
 • omfattningen av studiestödet,
 • vilket studiestöd som har betalats ut,
 • för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut, och
 • om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd.

Se 48 c § ALF och 23 § FALF.

8. Kronofogdemyndigheten

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Vi använder även uppgifter för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed.

Uppgifter som vi får:

 • exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas,
 • utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
 • skuldsanering och F-skuldsanering, och
 • redovisning av verkställighetsuppdraget.

Se 12 § förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

9. EU- eller EES-land

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fattar beslut om du får söka arbete i en annan EU-stat samtidigt som du har ersättning från oss. Beslutet överförs till oss och om du söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.

Vi hämtar uppgifter om försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder när du söker ersättning hos oss.

Vi kan hämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats i annat EU- eller EES-land.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

10. Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera

Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.

11. Statens personadressregister, SPAR

Vi hämtar dina folkbokföringsuppgifter från SPAR för att vi ska ha aktuella uppgifter om dig.

Publicerad: