Lyssna

Om webbplatsen

Vi arbetar kontinuerligt med vår webbplats. Vårt mål är att du ska få allmän information om oss, de villkor, lagar och regler som försäkringen och medlemskapet omfattas av. Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är komplex och vi har inte möjlighet att ge annat än en översiktlig information och redogöra för normalfallen. Det du undrar över kanske inte finns att läsa om på sidan, kontakta oss så hjälper vi dig.

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan ha smugit sig in på vår webbplats. Användning av informationen sker på eget ansvar.

Du får återge texterna som finns publicerade på vår webbplats om källan anges.

Har du frågor eller synpunkter om vår webbplats får du gärna höra av dig till oss på telefonnummer: 0771-773 800.

Vår webbplats är byggd i verktyget EpiServer.

Lyssna

På vår webbplats finns möjlighet att få informationen uppläst för dig utan att du behöver ladda ner eller installera något tilläggsprogram. Allt som behövs är att du som användare har en enhet med webbläsare och har möjlighet att spela upp mp3-ljud.

För att få texten uppläst trycker du på högtalarsymbolen som finns längst upp till höger på varje sida.

Varje stycke som läses upp markeras i rosa och det ord som läses markeras i blått.

Information om behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Dina uppgifter används för att a-kassan ska kunna utreda och betala ut ersättning. A-kassorna är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när ersättning betalas innefattar också kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassan har även andra skyldigheter som gör att a-kassan t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underrättar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Detta görs huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i a-kassans myndighetsutövning. Vissa behandlingar kan även göras med stöd av samtycke från den registrerade eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar a-kassan (artikel 6.1 a och c).

Till vem lämnar a-kassan ut personuppgifter?

Med stöd av sin myndighetsutövande verksamhet och med stöd av sina rättsliga skyldigheter lämnar a-kassan ut personuppgifter till följande mottagare:

Utöver de uppgifter som a-kassan lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut arbetslöshetsersättning lämnar a-kassan endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.

Från vilka aktörer kan a-kassan få uppgifter om dig

När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning hämtar a-kassan in följande uppgifter med stöd av lag:

Hur länge sparas uppgifterna?

A-kassan får enligt GDPR inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

Även bokföringslagen ställer krav på att a-kassan ska spara uppgifter viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av a-kassan både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Om du begär att få ett så kallat registerutdrag har a-kassan i normalfallet 30 dagar på sig att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av a-kassan. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till a-kassan och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte behövs för till exempel myndighetsutövning. I a-kassans fall handlar vår behandling av personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.