Ombudets roll är viktig!

Vi håller föreningsstämma en gång per år, vanligen på våren och senast den 30 juni. Vid behov hålls också en extrastämma, men det är inte så vanligt. Som ombud representerar du medlemmarna och för deras talan på föreningsstämman.

Vad innebär uppdraget?

Det är ombuden som fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och fattar beslut i frågor och motioner på stämman. Det är också ombuden som väljer förtroendevalda, det vill säga styrelse, revisorer och valberedning.

Du behöver inga förkunskaper för att vara ombud. Du kommer att få all information du behöver i god tid före stämman.

Hur länge gäller uppdraget?

Uppdraget som ombud gäller under två år, från ordinarie stämma till den ordinarie stämman två år senare. 

Om ett ombud eller en suppleant avslutar sitt medlemskap upphör mandatet.

Exempel

Kim nomineras som ombud under hösten 2020 och väljs i december samma år. Kim ska närvara vid stämmorna i maj 2021 och 2022 samt vid eventuell extrastämma före den ordinarie stämman våren 2022.

Ordinarie eller suppleant

20 ordinarie ombud och 40 suppleanter väljs till stämman. Blir du vald får du ett brev där du får veta om du är vald som ordinarie ombud eller som suppleant.