Protokoll Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma 2022-05-12

Tid och plats: torsdagen den 12 maj klockan 13.00 – 13.40. Stämman hölls i Stockholm och ombuden deltog i Teams.

§ 1) Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Katarina Holmqvist, hälsade ombuden och gäster välkomna och förklarade Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma öppnad.

Ove Jansson, Max Tegman, Monica Göl, Greger Bååt, Emma Bernhult, Thomas Lund och Sofia Knuts, alla medlemmar i styrelsen, presenterade sig. Styrelsens sekreterare, Agneta Burrows, presenterade sig också.

§ 2) Val av ordförande för stämman

Peter Andersson, Vision, föreslogs och valdes enhälligt till ordförande för stämman.

§ 3) Val av sekreterare för stämman

Agneta Burrows, Arbetslöshetskassan Vision, föreslogs och valdes enhälligt till sekreterare för stämman.

§ 4) Upprop och fastställande av röstlängd.

Peter Andersson genomförde upprop av stämmoombuden och fastställde röstlängden.

Stämman representerades av 15 röstberättigade ombud av 20 möjliga, bilaga 1.

§ 5) Fråga hur stämman kallats i behörig ordning

Sophie Lundin Jansson informerade om att kallelsen gick ut den 20 april och att information publicerades på hemsidan den 20 april. Enligt stadgarna ska kallelsen gå ut två veckor innan föreningsstämman.

Stämman beslutade enhälligt att stämman kallats i behörig ordning.

§ 6) Fastställande av dagordning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till dagordning.

§ 7) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Ilona Höglund Reinvald och Irene Björklund föreslogs och valdes enhälligt som protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 8) Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2021

Katarina Holmqvist föredrog Arbetslöshetskassan Visions förvaltningsberättelse vilken ingår i årsredovisningen för år 2021, bilaga 2.

Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete. All personal har levererat ett mycket bra resultat under året och gjort det bästa av en svår situation. Handläggningstiderna (väntetiderna) har minskat under 2021.

Under året har vi haft ett stort fokus på en god arbetsmiljö. I det arbetet är HealthWatch ett viktigt redskap för att fånga upp hur personalen mår och få indikationer på om något är fel. Arbetsglädjen är fortsatt hög och styrelsen följer kontinuerligt resultatet på enkäterna.

Under hösten genomförde vi en undersökning, NKI (nöjd kund-index) för att se vad våra arbetslösa medlemmar tycker om oss. Resultatet visar att våra medlemmar är väldigt nöjda med oss. Vårt NKI hamnade på 70, vilket är över genomsnittet för alla a-kassor.

Det har varit ett medlemstapp för många andra a-kassor, men vi har som en av få a-kassor ökat vårt medlemsantal förra året. Det är vi mycket stolta över.

Våra sidor, a-kassornas nya ärendesystem, har krävt mycket resurser. Det nya systemet kommer underlätta handläggningen för personalen och bidra till att våra medlemmar kan få ersättning snabbare och enklare.

Lennart Kramér frågade hur många av de överklagade domarna som var bifall och avslag. Fredrik Tiderman svarade att domstolarna i de allra flesta fall går på vår linje.

Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9) Revisorernas revisionsberättelse för år 2021

Christina Östman, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas revisionsberättelse vilken ingår i årsredovisningen för år 2021, bilaga 2.

Stämman beslutade enhälligt att fastställa revisorernas revisionsberättelse och lägga den till handlingarna.

§ 10) Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2021

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen och lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna, bilaga 2.

§ 11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2021

Revisorerna föreslog att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§ 12) Disposition av medel

Stämman beslutade enhälligt, enligt styrelsens förslag, att 2021 års överskott ska föras över till balanserat överskott, eget kapital, bilaga 3.

§ 13) Arvoden 2022

a) Arvode till ledamöter och suppleanter och i styrelsen och förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag gällande arvode 2022, bilaga 4.

b) Arvode till valberedningen

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag gällande arvode 2022, bilaga 5.

§ 14) Ekonomisk information

Katarina Holmqvist gav en ekonomisk information där hon bland annat tog upp att resultatet blev ett överskott på drygt 14 miljoner kronor, vilket är mer än budgeterat. Överskottet beror delvis på att den genomsnittliga ersättningen per dag blev lägre än vad vi hade räknat med. Kontoret på Kungsgatan har efter renoveringen anpassats och de kostnaderna hamnar bland annat på grund av leveransproblem under pandemin på 2022 års budget.

Våra sidor skulle ha lanserats 2021 men är försenat till 2022, vilket innebär att den budgeterade kostnaden hamnar på 2022.

Styrelsen kommer att följa utvecklingen av den genomsnittliga ersättningen och besluta om medlemsavgiften ska ligga kvar eller sänkas. Medlemsavgiften ligger i det lägre mittenskiktet. Katarina Holmqvist betonade att vi är en medlemsorganisation och att vår medlemsavgift ska vara så låg det går samtidigt som personalen ska ha en god arbetsmiljö.

§ 15) Val av auktoriserad revisor

Peter Andersson presenterade valberedningens förslag för auktoriserad revisor, bilaga 6. KPMG kommer vid behov att utse en suppleant för den auktoriserade revisorn.

Stämman beslutade enhälligt att välja enligt valberednings förslag.

§ 16) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17) Stämmans avslutande

Peter Andersson tackade för visat intresse och förklarade 2022 års stämma avslutad.

Peter Andersson
Ordförande

Agneta Burrows
Sekreterare

Ilona Höglund Reinvald och Irene Björklund
Justerare

Publicerad: